திரு.சௌந்தர்ராஜன் என்னும் பார்க்கவனை
“வெற்றி என்பது நமது
சாதிப்பதற்கு கல்வி ஒரு
ஒவ்வொரு பார்க்கவனின் சிறப்புகளை
படித்து பல துறையில்
இன்று நாம் பார்க்கப்
இன்று நாம் பார்க்கப்
வெளிநாட்டு வேலை என்பது
இன்றைய பதிவு அமீரகத்தில்