நாம் எல்லோருமே உடம்புக்கு
வெளிநாட்டு கல்வி கற்பது
இன்றைய சூழ்நிலையில் கல்வியை
நம் கடந்தகால சந்தோஷமான
நம்முடைய வாழ்வில் நமக்கு
பார்க்கவன் ரதீஷ் உடையார்