இன்று நாம் பார்க்கப்
இன்று நாம் பார்க்கப்
இன்று நாம் பார்க்கப்
வெளிநாட்டு வேலை என்பது
தனது வாழ்வை அடிமட்டத்திலிருந்து
இன்று நாம் பார்க்கப்
இன்று நாம் பார்க்கப்
இளம் வயதிலிருந்தே நமது
தமிழக அரசின் பாடப்புத்தகத்தில்